bioterra.ro Web analyticsfb fb

FACULTATEA DE CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE


Scurt istoric:

Facultatea a fost infiintata in anul 1998, fiind prima de acest profil din tara si autorizata sa functioneze prin H.G. nr. 645/24 august 2000, sub denumirea de Inspectie si Legislatie Fitosanitara si Zooveterinara. In anul 2002, facultatea a trecut in domeniul de Industrie alimentara, primind denumirea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, certificate prin H.G. 410/2002, publicata in M.O. 313/13 mai 2002.
In aprilie 2005 domeniul a fost acreditat si incepand cu anul universitar 2005-2006 se trece la invatamantul de 4 ani, atat la cursuri de zi cat si la frecventa redusa, cu specializarea : Controlul si Expertiza Produselor Alimentare.

I. Misiunea didactica si de cercetare stiintifica

• Prin activitatile didactice si de cercetare stiintifica desfasurate in cadrul specializarii, misiunea Facultatii - Controlul si Expertiza Produselor Alimentare (CEPA)* se refera la :
• Formarea de specialisti cu inalta calificare in domeniul controlului si expertizeii produselor alimentare, pornind de la materiile prime utilizate in producerea alimentelor, procesare, transport, stocare si comercializare.

* ) in continuare se vor utiliza initialele : C.E.P.A.

• Pregatirea specialistilor pentru integrarea profesionala in firmele de profil pe intreg lantul producerii alimentelor in conditii de sanietate, in conformitate cu normele U.E., precum si a comercializarii acestora in vederea respectuarii sigurantei alimentare a populatiei.
• Se are in vedere, prin planul tematic, al ariei curriculare abordate, pregatirea specialistilor atat pentru IMM- uri de profil, cat si
pentru firme de tip industrial
• Asigurarea acelor capabilitati necesare absolvantilor, in vederea elaborarii si conducerii de proiecte specifice domeniului abordat.
• Pregatirea cursantilor in vederea accesarii posturilor din cadrul firmelor de audit in domeniul controlului si expertizei produselor alimentare (materii prime, procesare, desfacere etc) .
• Formarea si selectarea studentilor in vederea indrumarii spre activitatea de cercetare stiintifica, prin aprofundarea ulterioara a studiilor, in scopul promovarii de specialisti in acest domeniu.
• Activitatea de cercetare stiintifica si de cercetare aplicativa prin programe europene finantate guvernamental, proprii si cu terti.
• Asigurarea cu carte de specialitate elaborata de cadrele didactice in domeniile lor de competenta.
• Principiile de organizare si functionare precum si obiectivele au fost stabilite in acord cu prevederile legale, Facultatea Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, aderand in acest mod la Carta Universitara a Universitatii Bioterra – Bucuresti.

II. Misiunea si obiectivele programului III. de studii C.E.P.A

• In cele ce urmeaza este prezentata misiunea programului de studiu C.E.P.A. care se desfasoara in cadrul Facultatii Controlul si Expertiza Produselor Alimentare din Universitatea Bioterra – Bucuresti.

Misiunea programului de studiu C.E.P..A

Misiunea programului de studiu
Observatii (comentarii, argumentari)
• Pregatirea si formarea de specialisti, cu pregatire superioara, care vor profesa in domeniul controlului si expertiza produselor alimentare, capabili sa utilizeze in conditii de eficienta economica si implicit manageriala, a resurselor natural-economice ca oferta interna si externa in vederea asigurarii sanietatii alimentului in deplina concordanta cu cerintele si standardele europene din domeniul de competenta a programului de studiu abordat
~Obiective economice~
• Strategia de dezvoltare a productiei agricole romanesti are ca principala tinta asigurarea resurselor de materii prime alimetare curate.
• Prin denumirea domeniului de competenta abordat si anume C.E.P.A. se au in vedere si alte resurse de materii prime alimentare cum ar fi cele provenite din pescuit,vanat,flora spontana (fructe de padure, ciuperci etc).
• Promovarea principiilor fundamentale privind siguranta alimentara sub aspect cantitativ, dar in acelasi timp, sub aspect calitativ domeniu de excelenta in ceea ce priveste pregatirea viitorilor specialisti.
• Dezvoltarea si promovarea prin efecte de recurenta a acelor tehnologii care asigura sanatatea alimentului si eliminarea acelor verigi care vizeaza exclusiv cresterea productiei de materii prime alimentare in detrimentul calitatii nutritionale a produsului alimentar final.

~Obiective sociale~
• Cresterea permanenta a preagtirii corpului de specialisti din domeniul controlului si expertizei produselor alimentare, in planul competentelor profesionale care le revin in sfera complexitatii crescande a salvgardarii sanietatii alimentelor. Cerintele de forta de munca inalt calificata in acest domeniu, sunt in continua crestere pe intreaga filiera abordata, ceea ce ilustreaza in mod clar creare de noi locuri de munca, si in acelasi timp justifica numarul de tineri bacalaureati care doresc sa se pregateasca in acest domeniu de competenta.
• Perfectionarea procesului de invatamant in scopul realizarii conexiunilor interdisciplinare pentru aplicarea in practica a cunostintelor de inginerie tehnologica (obtinerea de materii prime pentru producerea alimentelor in conditii de ‘’curatenie’’; procesare si utilizare corecta si/sau in limita acceptabila a aditivilor alimentari;pastrarea; transportul si desfacerea alimentelor jos sau inalt prelucrate in conditii de siguranta atat pentru produsele vegetale cat si pentru cele de origine animala precum si combinarea acestora ) si a, managementului proceselor de filiera agroalimentara si non agroalimentara (botanica si fitofarmacie, biochimie,chimie coloidala, biofizica etc.).
• Toate aceste abordari sunt ansamblate intr-un sistem coerent si fezabil, prin abordarea si aprofunadrea cunostiintelor din domeniul economiei generale cu accent deosebit pe economia agrara precum si pe cunoasterea politicilor agricole si alimentare a U.E. si a altor state cu care Romania are si va aveas relatii de schimb prin prezenta pe piata complexa si variata a produselor alimentare.
• In acest scop programul de invatamant interdisciplinar, pune la dispozitia studentilor acele cunostinte teoretice si practice care acopera o larga arie de activitati specifce :
• producerea materiilor prime de origine vegetala si animala utilizate in procesarea alimentelor;
• controlul secvential al fluxurilor tehnologice privind procesarea produselor vegetale si animale utilizate in producerea alimentelor;
• analiza de etapa a respectarii recepturilor de producere a alimentelor inalt procesate;
• analiza continutului pe esantioane a produselor alimentare, in conditii de transport, stocare si desfacere din productia interna si din import.
• Toate aceste activitati sunt completate de o serie de discipline din domenii complementare cum sunt :
- limbile straine;
- ecologie si protectia
mediului
- informatica si tehnologii asistate de calculator etc.

• Permanenta modernizare a planurilor de invatamant in conformitate cu prevederile celor stabilite la Bolonia, la care Romania este parte semnatara, precum si adaptarea temporara la cerintele impuse de standardele existente si viitoare ale U.E. in domeniul programului de studiu.

• Cercetarea stiintifica a cadrelir didactice si a studentilor din anii terminali, in concordanta cu planurile stabilite pe termen scurt, mediu si lung in cadrul facultatii.

Incepand din anul universitar 2005-2006 la facultatea de Controlul si Expertiza Produselor Alimentare s-a generalizat aplicarea ‘’Sistemului European de Credite Transferabile’’ , in evidenta rezultatelor profesionale ale propriilor studenti de la toate formele de invatamant. Acest sistem opereaza si in transferul de rezultate profesionale obtinute de studenti ca urmare a frecventarii si promovarii probelor la disciplinele cuprinse in planurile de invatamant ale altor universitati din tara sau ale altor facultati din propria universitate.

Alocarea de credite se refra la disciplinele (obligatorii optionale si facultative) oferite in cadrul planurilor de invatamant inclusiv activitatea de proiectare si stagiile de practica.

Pentru a promova transferabilitatea creditelor de studii intre facultatile Bioterra, precum si intre alte institutii romanesti de invatamant superior s-a procedat la armonizarea sistemului propriu de credite transferabile pe grupuri de facultati care gestioneaza acelasi domeniu de studii de licenta.

Disciplinele insumate ale unui an de studiu totalizeaza 60 de credite transferabile iar pe total de facultate, numarul de creditelor transferabile este de 240.
Sistemul prezentat de credite permite transferul de credite obtinute prin promovarea unei discipline la alte facultati/universitati, chiar daca acestea figureaza in programul de predare al propriei facultati.
Optiunile pentru disciplinele optionale si facultative cuprinse in planul de invatamant al semestrului/anului urmator, se fac de catre studenti la sfarsitul semestrului anterior adica in lunile ianuarie(pentru semestrul II) si luna mai (pentru semestrul I al anului urmator).

Pentru toate disciplinele din planul de invatamant facultatea dispune de amfiteatre, sali de seminar si laboratoare bine dotate : pentru chimie, biochimie,microbiologie,controlul si expertiza produselor de origine vegetala si animala, genetica zoonoze, mecanica si utilaje, care sa asigure un invatamant modern, capabil sa tansmita studentilor cunostinte teoretice si practice in domeniul specializarii facultatii.

• Planurile de cercetare stiintifica in directii structurale temporal pe termen scurt,mediu si de durata din domeniul programului de studiu abordat, cuprinde teme de cercetare in colaborare cu institute de specialitate si departamente de C.S. a firmelor de profil,sub coordonarea cadrelor didactice competente in domeniul prin accesarea de proiecte in care U.B.B. este partener intern si extern.


III. Continutul procesului de învatamânt cerinte normative obligatorii

Structura planului de învatamânt

1. Planul de invatamant aferent programului de studii de licenta C.E.P.A., cuprinde discipline fundamentale, discipline de domeniu, de specialitate si complementare, grupate la randul lor in discipline obigatorii, optionale si facultative.

2. Obiectivele si misiunea programului de studii sunt in concordanta cu planul de invatamant, care, prin disciplinele sale asigura o pregatire interdisciplinara cu un profil larg, pe baza unui raport echilibrat intre pregatirea fundamentala si cea de specialitate in domeniu.Disciplinele de studiu din planul de invatamant sunt prevazute intr-o succesiune logica,urmarind acumularea de cunostinte fundamentale in primii ani de studiu, iar disciplinele de specialitate in domeniu sunt studiate cu precadere in anii III si IV, asigurand compatibilitatea cu cadrul de calificari nationale si programele de studii similare din statele U.E., ponderea disciplinelor fiind exprimata in credite de studii ECTS.

3. Disciplinele de studiu cuprinse in planurile de invatamant au fise ale disciplinelor ce contin si programele analitice aferente acestora cu evidentierea obiectivelor disciplinei, continutul tematic de baza, repartizarea numarului de ore de curs si seminarii si activitati aplicative pe teme, sistemul de evaluare a studentilor si bibliografia necesara informarii si formarii in cadrul fiecarei discipline.

4. Nomenclatorul disciplinelor cuprinse in planul de invatamant si continutul acestora corespund domeniului de licenta si programul de studii pentru care s-au elaborat planurile de invatamant si sunt conforme misiunii declarate.

5. Anul universitar este structurat pe 2 semestre a cate 14 sapatamani in medie, cu 26 de ore pe saptamana, pentru ciclul I, studii universitare de licenta.
Planul de studiu C.E.P.A. este structurat pe 8 semestre din care 7 cu 14 saptamani, iar semestrul 8 cu 10 saptamani, deoarece ultimele 4 saptamani din acest semestru sunt destinate intocmirii Lucarii de Licenta, avand in vedere ca prima sesiune a examenului de licenta se sustine in luna iulie.

6. Fiecare semestru are aproximativ 30 de credite transferabile in sistemul european (ECTS) pentru disciplinele obligatorii, indifferent de forma de invatamant, totalizand 60 de credite pe an . Totalul de credite E.C.T.S. pe ciclul de licenta este de 240.

7. Disciplinele facultative se incheie cu proba de verificare, iar punctele de credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.

8. In cadrul programului de studiu C.E.P.A. raportul orelor de curs/ore de aplicatii este conform tab 8.1.

Nr. ore curs Nr. ore aplicatii Raport curs/ aplicatii
1414 1512 0.94

• In perspectiva imediata (termen scurt) se are in vedere,reducerea la minimum necesar, a numarului orelor de curs(teoretic) si pozitivarea raportului curs/aplicatii prin cresterea graduala a nr.ore de aplicatii, in contextul trecerii la 3 ani de studii cu accent pe pregatirea practica a absolventilor.
• Conform planului de invatamant sunt prevazute :
- nr. discipline cu proiect 3 cu 76 ore;
- nr. ore alocate in semestrul 8, pentru elaborarea proiectului de diploma 4 sapt X 5 zile /saptamana X 6 ore /zi =120 ore

9. Practica se desfasoara grupat pe fiecare an de studii,existand posibilitatea de migrare a perioadei de efectuare a acesteia in functie de conditiile propice de desfasurare in cadrul centrelor proprii de practica si de contractele cu societatile comerciale. Activiatea practica se desfasoara in baza Regulamentului de desfasurare a practicii studentilor.

10. Strategiile de practica se executa in unitatile proprii ale Universitatii Bioterra :
- Centrul de practica si cercetare "Predeal – Trei Brazi"
- Centrul de practica si cercetare "Zamora – Busteni"
- Centrul de practica si cercetare din Slobozia, jud. Ialomita
- Centrul de practica si cercetare "Comorova – Neptun"

11. In ceea ce priveste formele de verificare (evaluare) a studentilor pe disciplinele de studiu prevazute in planul de invatamant ale intregului exercitiu universitar (4 ani), 42,20 % sunt examene, diferenta de pana 100% a evaluarilor, o reprezinta verficarile,proiectele,referatele, etc.

IV. Studenti - cerinte normative obligatorii

1. Recrutarea studentilor se face prin proceduri de admitere proprii.

In ceea ce priveste recrutarea si admiterea studentilor in anul I de studii, U.B.B. aplica o politica de transparenta adusa la cunostiinta candtiatilor cu cel putin 6 luni inainte de admitere, prin popularizarea programelor de studii, conditiilor de admitere, facilitatilor ce le sunt acordate studentilor si nivelul taxelor de scolarizare.
Admiterea se bazeaza exclusiv pe competentele de cunostinte si aptitudini proprii ale candidatului si nu aplica nici un fel de criterii discriminatorii.

Aplicand reglementarile legale in vigoare, admiterea U.B.B. se face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii echivalente recunoscute de M.E.C.I..

Admiterea se face p abaza unei metodologii proprii de admitere elaborata in concordanta cu legislatia in vigoare, respectiv Ordinul Ministrului M.E.C.I. emis in acest sens.

In vederea recrutarii potentialilor studenti in cadrul Universitatii Bioterra Bucuresti, exista o preocupare permanenta privind popularizarea programelor de studio ce se deruleaza incadrul acesteia
De asemenea, personalul didactic al Universitatii realizeaza diverse intalniri cu absolventii liceelor, in care expun oportunitatile viitoare ce le ofera programele de studii din U.B.B. (mese rotunde, vizite la licee, vizite ale elevilor in U.B.B. si in centrele de practica proprii, etc.).

2. Inscrierea la programele de studii din cadrul U.B.B. deci si la programul de studii C.E.P.A. se realizeaza pe baza mediei de bacalaureat, in ordine descrescatoare a acesteia.

Modul de admitere si toate aspectele referitoare la acestea , sunt precizate in Metodologia de admitere, elaborate in concordanta cu Ordinul Ministrului Educatiei,Cercetarii si Tineretului nr. 3315/28.02.2008, privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, pentru anul universitar 2008-2009.

Avand in vedere faptul ca procesul didactic se autofinanteaza , nu exista alocatii bugetare, Senatul U.B.B. este cel care aloca cifrele de scolarizare pentru fiecare program de studii.

3. Formatiile de studiu, grupele sunt dimensionate pe 20-25 studenti astfel incat se asigura desfasurarea eficienta a procesului de invatamant. La disciplinele cu laborator la partea aplicativa, formatia de studiu este subgrupa.

Baza materiala alocata prin orarul fiecarui an de studiu (Sali de curs, seminarii, laboratoare, etc.)este corelata cu numarul grupelor de studenti si permite realizarea simultana a mai multor activitati didactice , conform programului orar.

4. Promovarea anilor de studii se face conform reglementarilor prevazute in ‘’Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor’’ , a ‘’Cartei universitare’’ si a prevederilor din ‘’Regulamentul de aplicare a sistemului de credite transferabile’’.

Formele de evaluare a cunostintelor acumulate de studenti dupa parcurgerea disciplinelor sunt : examene (forma scrisa si orala), verificari, colocvii si sustinere de proiect, conform Fisei disciplinei.
Procentul de promovabilitate minim este de 75%, iar cel maxim de 98,45%, valori superioare cerintelor stabilite de standard, respective de cel putin 40%

5. Rezulatele obtinute de student pe parcursul scolarizarii sunt atestate prin Suplimentul la diploma, conform Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 3714/29.03.2005 si O.M.E.C 4868/07.08.2006. Formularul si continutul acestora, precum si titlul acordat absolventului sunt cele reglementate de legislatia in vigoare promovata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

6. Transferul studentilor intre institutiile de invatamant superior, faculati si specializari este reglementat prin ’’Carta universitara’’ si prin ‘’Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor’’ si nu se efectueaza pe parcursul anului de invatamant.

7. Primele serii de absolventi ai Facultatii Controlul si Expertiza Produselor Alimentare au promovat examenul de licenta intr-un procent de peste 97%, iar in anul 2007 procentul de promovare a fost de 85%.
Rezultatele obtinute de absolventii programului de studii C.E.P.A., in urma evaluarii la examenul de licenta sunt consemnate in cataloagele speciale dedicate acestui examen.

In ceea ce priveste incadrarea cu contract de munca legal pe posturi corespunzatoare specializarii obtinute de absolventi, facem urmatoarele precizari : incepand cu 2006, s-a facut o monitorizare a situatiei incadrarii acestora.

Din declaratiile proprii ale absolventilor precum si din documentele aduse de acestia, s-a constatat ca peste 55% dintre absolventii promotiilor monitorizate sunt incadrati cu contracte de munca legale pe posturi corespunzatoare specializarii sau domeniului de licenta Ingineria produselor alimentare, in care este incadrata specializarea, precum si in domenii conexe acestora.

8. Finalizarea ciclului de licenta se realizeaza conform legislatiei actuale, respectiv Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii nr. 295/05.02.2007 si a Metodologiei privind sustinerea examenelor de finalizare a studiilor elaborate in conformitate cu Ordinul mai sus mentionat.

Dupa promovarea examenului de licenta se completeza formularele tipizate ale diplomelor, achizitionate cu aprobarea M.E.C.I.

V. Baza materiala
Facultatea Controlul si Expertiza Produselor Alimentare, din cadrul U.B.B. , dispune de intreaga baza materiala necesara derularii proceselor didactice si de cercetare stiintifica din cadrul programului de studiu C.E.P.A.

Aceasta baza materiala corespunde standardelor care asigura desfasurarea unui proces de invatamant si cercetare de calitate, fiind constituita din bunuri imobile, dobandite prin acte corespunzatoare.

1. Baza materiala aflata la dispozitia programului de studii C.E.P.A. corespunde standardelor care asigura desfasurarea unui proces de invatamant de calitate.

In derularea procesului didactic, specializarea C.E.P.A. , utilizeaza 8 sali de cursuri, 12 laboratoare si sali pentru proiecte si 10 sali de seminarii.

In laboratoare se lucreaza pe subgrupe de 12-13 studenti .
Facultatea Controlul si Expertiza Produselor Alimentare utilizeaza pentru activitatea de cercetare spatiile mentionate, la care se adauga bazele de practica studenteasca si de cercetare stiintifa din : Comorova – Neptun, jud. Constanta, Slobozia, jud. Ialomita, Trei Brazi- Predeal, jud. Brasov, Busteni, jud. Prahova, Reghin, jud. Mures.

Cadrele didactice dispun de 16 cabinete de lucru, ce le permit desfasurarea in conditii optime a activiatilor didactice si de cercetare stiintifica.
In cadrul imobilelor detinute de U.B.B. se regasesc spatiile alocate pentru activiati didactice, de cercetare si administrative aferente facultatii C.E.P.A..

Spatiile in care isi desfasoara activitatea studentii inmatriculati la programul de studii C.E.P.A. sunt proprietatea U.B.B., unele fiind utilizate in comun de catre studentii Universitatii, iar altele in exclusivitate de catre studentii faculatatii C.E.P.A., conform planurilor de invatamant.

Imobilele cu destinatie didactica au fost modernizate, construite si dotate in perioada 1998-2006, fiind realizate in concordanta cu necesitatile impuse unei pregatiri teoretice si practice de un inalt standard de calitate.

De asemenea in prezent la baza materiala existenta s-a adaugat un nou imobil D+P+2 E+M cu o suprafata construita de 2500 mp in strada Drumul Nicolae Sutu nr. 13-15, Sector 1 , Bucuresti, destinat activitatilor didactice si de cercetare stiintifica, in care sunt amplasate noi sali de curs, seminar, laboratoare didactice si de cercetare si spatii administartive. Aceste noi spatii completeaza si imbunatatesc evident baza materiala deja existenta.

2. Universitatea Bioterra dispune de laboratoare proprii cu dotare corespunzatoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planul de invatamant. Spatiile de invatamant destinate cursurilor (prelegerilor) si seminariilor, corespund calitativ cerintelor unui invatamant modern, fiind dotate cu mobilier adecvat, material didactic, aparatura audio-video de prezentare, iluminat natural si electric, table, ecrane de proiectie filme, diapozitive, retroproiectoare.

Laboratoarele destinate desfasurarii activitatilor specifice programului C.E.P.A. sunt dotate cu aparatura necesara pregatirii adecvate a studentilor, precum si cu aparatura necesara desfasurarii activitatilor de cercetare.


3. Laboratoarele de informatica asigura un spatiu de minimum 2,5mp/ student, astfel incat la nivelul unei formatii de studiu exista un calculator la cel mult 2 studenti.
Aceste laboratoare dispun de soft-uri corespunzatoare, cu licentele de utilizare a acestora, pentru programele de baza utilizate.

4. Capacitatea spatiilor de invatamant pentru programul de studii C.E.P.A. asigura spatiul normativelor ARACIS de minimum 2,5mp/ loc in laboratoarele de informatica si de minimum 4mp/loc in laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic si de proiectare.

5. Numarul de locuri la specializarea C.E.P.A. in salile de curs, seminar si laborator, este corelat cu marimea formatiilor de studiu, conform normativelor M.E.C.I. si anume :
- cursurile si seminariile se tin cu formatiile de studiu complete (an, grupa)
- lucrarile practice se tin pe subgrupe, pentru a putea realiza minima de 4 mp/loc

6. Laboratoarele dotate cu tehnica de calcul asigura desfasurarea lucrarilor aplicative astfel incat la nivelul unei formatii de studiu exista cate un calculator la fiecare student pentru ciclul de licenta.

7. Universitatea Bioterra dispune de 4 sali de lectura in incinta campusului universitar cu o capacitate de peste 450 de locuri.

8. Din fondul de carte propriu de literatura de specialitate si straina, care asigura integral disciplinele din planul de invatamant al programului de studii C.E.P.A. , peste 55% reprezinta titluri de carte sau cursuri de specialitate de domeniu, aparute in ultimii 10 ani in edituri recunoscute. Fondul de carte existent asigura acoperirea necesarului de exemplare pentru toti studentii programului de studii C.E.P.A. , aflati in diferiti ani de studii.

9. In cadrul disciplinelor din cadrul programului de studii C.E.P.A., fiecare cadru didactic are o minibiblioteca de circa 25-30 de titluri in medie, constituite din carti de specialitate, reviste, documentatie tehnica din unitatile de procesare, control si desfacere a produselor alimentare, legislatie de profil, documentatie ISO, HACCP, cataloage ale firmelor producatoare de echipamente specifice, culegeri de standarde si normative, legislatie in vigoare, etc. Aceste materiale sunt puse la dispozitia studentilor atat pentru pregatirea de specialitate cat si pentru activitatile de cercetare, intocmirea proiectelor de an si de licenta, lucrari de disertatie.
Biblioteca Universitatii este prevazuta cu sali de lectura in incinta si in imediata apropiere, cu o capacitate de peste 450 locuri, respectandu-se astfel standardul prevazut in acest sens (10% din numarul total al studentilor de la programul C.E.P.A.).


Galerie foto
bioterra1
bioterra2
bioterra3
bioterra4
bioterra5
bioterra6
bioterra7
bioterra8
bioterra9
bioterra10
bioterra11
bioterra13
bioterra14
bioterra15
bioterra16
bioterra17
bioterra18
bioterra19
bioterra21
bioterra20
bioterra21
bioterra22
bioterra23
biotera24
bioterra25
bioterra26
biotera27
Inapoi sus
Universitatea Bioterra Bucuresti este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 25963, avand ca scop declarat "educatie si cultura".