bioterra.ro Web analyticsfb fb

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGROTURISTIC


I. Misiunea didactica si de cercetare stiintifica

Prin activitatile didactice si de cercetare stiintifica desfasurate în cadrul specializarii, misiunea Facultatii de Management Agroturistic se refera la:

- Formarea de specialisti de înalta calificare capabili sa utilizeze în mod eficient resursele naturale si umane în scopul implementarii si dezvoltarii metode moderne de management în alimentatie publica si agroturism, adaptate la cerintele economiei de piata.
- Pregatirea specialistilor pentru insertia profesionala în activitate de conducere a întreprinderilor de turism, hoteluri, alimentatie publica ca manager în activitate de turism, sef complex hotelier si alimentatie publica, conducatori de societati comerciale, patroni (girant) în activitate hoteliera si restaurante, directori agentii de turism.
- Asigurarea specialistilor ce vor lucra în întreprinderi mici si mijlocii din agricultura, horticultura, zootehnie, ca patroni sau fermieri, conducatori de pensiuni turistice rurale, Agroturistice si montane.

- Asigurarea pregatirii pentru a deveni conducatori eficienti în elaborare si implementare-proiectelor nationale si ale U.E. de tip SAPARD, PHARE etc., în domeniul agriculturii, agroturismului si protectiei mediului.

- Asigurarea specialistilor pentru agentiile nationale ce desfasoara activitati de: protectia mediului, protectia consumatorului etc.

- Formarea si selectarea studentilor în vederea îndrumarii spre activitatea de cercetare stiintifica, prin aprofundarea ulterioara a studiilor, în scopul promovarii de specialisti în acest domeniu.

- Activitatea de cercetare stiintifica aplicativa si de cercetare prin programe de finantare guvernamentale europene, proprii si cu terti.

- Asigurarea cu carte de specialitate elaborata de cadrele didactice în domeniile lor de competenta.
Principiile de organizare si functionare precum si obiectivele au fost stabilite în acord cu prevederile legale, Facultatea de Management Agroturistic, aderând la Carta Universitara a Universitatii Bioterra Bucuresti.

II. Misiunea si obiectivele programului de studii I.M.A.P.A.
In tabelul de mai jos este prezentata misiunea programului de studiu I.M.A.P.A ce se desfasoara în cadrul Facultatii de Management Agroturistic din Universitatea Bioterra Bucuresti.

Misiunea programului de studiu I.M.A.P.A.

Misiunea programului de studiu
Observatii (comentarii, argumentari)
Formare de specialisti cu înalta calificare, ce vor activa în domeniul alimentatiei publice si agroturismului, capabili sa utilizeze în mod eficient resursele naturale si umane, în scopul dezvoltarii acestor sectoare prioritare ale economiei romanesti, adaptându-le totodata la cerintele si standardele europene în vederea cresterii aportului adus de acestea la produsul intern brut.
Strategia de dezvoltare a agriculturii durabile în România si vizeaza dezvoltarea agroturismului si a serviciilor de alimentatie publica în zona rurala, urmarind urmatoarele obiective:
- Obiective economice.
Dezvoltarea si promovarea zonelor agroturistice deja existente si identificarea unor noi zone ce se preteaza acestei activitati, fapt ce va conduce la cresterea numarului de turisti si la dezvoltarea economica a zonelor implicate.
Prin promovarea produselor culinare traditionale, bucataria româneasca va fi cunoscuta pe plan international creând premiza cresterii numarului de turisti si implicit a veniturilor celor care practica aceasta activitate.
Prin cresterea veniturilor se va putea dezvolta infrastructura, îmbunatatii posibilitatile de cazare si dotare a unitatilor Agroturistice.
- Obiective sociale:
Îmbunatatirea calificarii si angrenarea personalului prin crearea de noi locuri de munca în domeniul agroturismului si alimentatiei publice dar si în alte domenii precum transport, comert, mestesuguri traditionale, arta populara etc., având ca efect reducerea somajului.
Promovarea formelor de turism social ce se adreseaza tuturor categoriilor de vârsta, cu precadere categoriilor sociale cu venituri medii.
Atragerea turistilor straini în vederea cunoasterii socio-culturale a societatii românesti, prin promovarea obiceiurilor si traditiilor autohtone.
Îmbunatatirea procesului de învatamânt în scopul conexiunii interdisciplinare în vederea aplicarii în practica a cunostintelor de inginerie tehnologica si a cunostintelor de management si marketing în domeniul agroturismului si alimentatiei publice de catre viitorii specialisti în domeniu. Implementarea, dezvoltarea si organizarea activitatilor din alimentatie publica si agroturism, impune o pregatire interdisciplinara a specialistilor în domeniul tehnologic si managerial.
In acest scop programul de învatamânt interdisciplinar, furnizeaza studentilor cunostinte teoretice si practice care acopera un spectru larg de activitati:
- producerea materialelor prime de origine vegetala si animala utilizate în alimentatie publica;
- utilizarea, întretinerea si exploatarea masinilor si instalatiilor specifice domeniului;
- prestari servicii în alimentatie publica;
- constructii agroturistice si pentru alimentatie publica;
- asigurarea unor alimentatii rationale pentru turisti, tinând cont de principiile nutritionale si promovarea produselor ecologice;
- proiectarea si decorarea spatiului turistic în scopul promovarii specificitatii românesti;
Toate aceste activitati sunt completate de o serie de cunostinte din domenii complementare cum sunt:
- limbi straine;
- ecologie si protectia mediului;
- igiena si protectia muncii.
Modernizarea si implementarea planurilor de învatamânt tinând cont de procesul Bologna si de cerintele impuse de standardele existente în U.E. în domeniul programului de studiu. Planurile de învatamânt sunt structurate pe un numar de 240 credite, corespunzator a patru ani de studiu.
Disciplinele din planul de învatamânt asigura specialistului, absolvent al acestui program de studiu, cunostintele necesare organizarii si coordonarii activitatilor specifice din unitatile de alimentatie publica si Agroturistice, în vederea promovarii acestor activitati la standarde internationale, cu rezultate economice viabile în economia de piata.
Cercetarea stiintifica a cadrelor didactice în concordanta cu planul strategic pe termen scurt, mediu si lung al facultatii. Strategia de cercetare stiintifica pe termen scurt, mediu si lung cuprinde teme din domeniul programului de studiu si din domeniile de competenta al cadrelor didactice.


III. Continutul procesului de învatamânt cerinte normative obligatorii
Structura planului de învatamânt

1. Planul de învatamânt aferent programului de studii de licenta I.M.A.P.A, cuprinde discipline fundamentale, discipline de domeniu, de specialitate si complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, optionale si facultative.

2. Obiectivele si misiunea programului de studii sunt în concordanta cu planul de învatamânt, care, prin disciplinele sale asigura o pregatire interdisciplinara cu un profil larg, pe baza unui raport echilibrat între pregatirea fundamentala si cea de specialitate în domeniu.
Disciplinele de studiu din planul de învatamânt sunt prevazute într-o succesiune logica, urmarind acumulare de cunostinte fundamentale în primii ani de studiu, iar disciplinele de specialitate în domeniu sunt studiate cu precadere în anii III si IV, asigurând compatibilitatea cu cadrul de calificari national si programele de studii similare din statele U.E., ponderea disciplinelor fiind exprimata în credite de studii ECTS.

3. Disciplinele de studiu cuprinse în planurile de învatamânt au fise ale disciplinelor ce contin si programele analitice aferente acestora cu evidentierea obiectivelor disciplinei, continutul tematic de baza, repartizarea numarului de ore de curs si seminarii si activitati aplicative pe teme, sistemul de evaluare a studentilor, bibliografia minimala.

4. Nomenclatorul disciplinelor cuprinse în planul de învatamânt si continutul acestora corespund domeniului de licenta si programul de studii pentru care s-au elaborat planurile de învatamânt si sunt conform misiunii declarate.

5. Anul universitar este structurat pe 2 semestre a câte 14 saptamâni în medie, cu 26 de ore pe saptamâna, pentru ciclul I, studii universitare de licenta.
Planul de studiu IMAPA este structurat pe 8 semestre din care 7 cu 14 saptamâni si semestrul 8 cu 10 saptamâni, deoarece ultimele 4 saptamâni din acest semestru sunt destinate întocmirii Lucrarii de Licenta, având în vedere ca prima sesiune a examenului de licenta se sustine în luna iulie.

6. Fiecare semestru are aproximativ 30 de credite transferabile în sistemul european (ECTS) pentru disciplinele obligatorii, indiferent de forma de învatamânt, totalizând 60 de credite pe an. Totalul credite ECTS pe ciclul de licenta este de 240.

7. Disciplinele facultative se încheie cu proba de verificare, iar punctele de credit care li se atribuie sunt peste cele 30 ale semestrului respectiv.

8. În cadrul programului de studiu IMAPA, raportul orelor de curs / ore de aplicatii este:
Raport curs / aplicatii

Nr. ore curs Nr. ore aplicatii Raport curs/ aplicatii
142 1740 0.82

Conform planului de învatamânt sunt prevazute:
- numar de discipline cu proiect 4 cu 104 ore
- numar de ore alocate în semestrul 8, pentru elaborarea proiectului de licenta: 4 saptamâni x 5 zile x 6 ore/ zi= 120 ore.
Fisa programului de studii IMAPA prezinta structura generala a programului de studiu, competentele absolventului programului de studiu si insertiile profesionale ale absolventilor.

9. Practica se desfasoara grupat pe fiecare an de studii, existând posibilitatea de migrare a perioadei de efectuare a acesteia în functie de conditiile propice de desfasurare în cadrul centrelor proprii de practica si de contractele cu societatile comerciale. Activitatea de practica se desfasoara în baza Regulamentului de desfasurare a practicii studentilor.

10. Stagiile de practica se executa în unitatile proprii ale Universitatii Bioterra:
- Centru de practica si cercetare „Predeal - Trei Brazi”
- Centru de practica si cercetare „Zamora - Busteni”
- Centru de practica si cercetare din Slobozia, jud. Ialomita.
- Centru de practica si cercetare Comorova – Neptun

11. În ce priveste formele de verificare ale disciplinelor de studiu prevazute în planul de învatamânt, 64,51 % sunt examene.

IV. Studenti - cerinte normative obligatorii

1. Recrutarea studentilor se face prin proceduri de admitere proprii.
In ceea ce priveste recrutarea si admiterea studentilor în anul I de studii, U.B.B aplica o politica transparenta adusa la cunostinta candidatilor cu cel putin 6 luni înainte de admitere, prin popularizarea programelor de studii, conditiilor de admitere, facilitatilor ce le sunt acordate studentilor si nivelul taxelor de scolarizare.

Admiterea se bazeaza exclusiv pe competentele de cunostinte si aptitudini proprii ale candidatului si nu aplica nici un fel de criterii discriminatorii.

Aplicând reglementarile legale în vigoare, admiterea în U.B.B se face numai pe baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte de studii echivalente recunoscute de M. Ed.C.I..

Admiterea se face pe baza unei metodologii proprii de admitere elaborata în concordanta cu legislatia în vigoare, respectiv Ordinul Ministrului M.Ed.C.I. emis în acest sens.

In vederea recrutarii potentialilor studenti în cadrul Universitatii Bioterra Bucuresti, exista o preocupare permanenta privind popularizarea programelor de studiu ce se deruleaza în cadrul acesteia.

De asemenea, personalul didactic al Universitatii realizeaza diverse întâlniri cu absolventii liceelor, în care expun oportunitatile viitoare ce le ofera programele de studii din U.B.B. (mese rotunde, vizite la licee, vizite ale elevilor în U.B.B. si centrele de practica proprii, etc.).

2. Înscrierea la programele de studii din cadrul U.B.B., deci si la programul de studii IMAPA se realizeaza pe baza mediei de la bacalaureat, în ordinea descrescatoare a acesteia.

Modul de admitere si toate aspectele referitoare la aceasta, sunt precizate în Metodologia de admitere, elaborate în concordanta cu Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului nr. 3315/28.02.2008, privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenta, pentru anul universitar 2008-2009.

Având în vedere faptul ca procesul didactic se autofinanteaza, nu exista alocatii bugetare, Senatul U.B.B. este cel care aloca cifrele de scolarizare pentru fiecare program de studii.

3. Formatiile de studiu, grupele sunt dimensionate pe 20-25 studenti astfel încât se asigura desfasurarea eficienta a procesului de învatamânt. La disciplinele cu laborator la partea aplicativa, formatia de studiu este subgrupa.

Baza materiala alocata prin orarul fiecarui an de studiu (sali de cursuri, seminarii, laboratoare, etc.) este corelata cu numarul grupelor de studenti si permite realizarea simultana a mai multor activitati didactice, conform programului orar.

4. Promovarea anilor de studii se face conform reglementarilor prevazute în "Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor", a Cartei universitare si a prevederilor din "Regulamentul de aplicare a sistemului de credite transferabile".

Formele de evaluare a cunostintelor acumulate de studenti dupa parcurgerea disciplinelor sunt: examene (forma scrisa si orala), verificari, colocvii si sustinere de proiecte , conform Fisei disciplinei .

Procentul de promovabilitate minim este de 57%, iar cel maxim de 98,45%, valori superioare cerintelor stabilite de standard, respective de cel putin 40%.

5. Rezultatele obtinute de student pe parcursul scolarizarii sunt atestate prin Suplimentul la diploma, conform Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3714/29.03.2005 si O.M.E.C. 4868/07.08.2006. Formularul si continutul acestora, precum si titlul acordat absolventului sunt cele reglementate de legislatia în vigoare promovata de Ministrul Educatiei si Cercetarii.

7. Transferul studentilor între institutiile de învatamânt superior, facultati si specializari este reglementat prin Carta Universitara si prin Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor si nu se efectueaza pe parcursul anului de învatamânt.

8. Primele 3 serii de absolventi ai Facultatii de Management Agroturistic au promovat examenul de licenta într-un procent de peste 90 %, iar în anul 2007 procentul de promovare a fost de 87 %.

Rezultatele obtinute de absolventii programului de studii IMAPA, în urma evaluarii la examenul de licenta sunt consemnate în cataloage speciale dedicate acestui examen.

In ceea ce priveste încadrarea cu contract de munca legal pe posturi corespunzatoare specializarii obtinute de absolventi, facem urmatoarele precizari: începând cu promotia 2006, s-a facut o monitorizare a situatiei încadrarii acestora.

Din declaratiile proprii ale absolventilor precum si din documentele aduse de acestia, s-a constatat ca peste 52% dintre absolventii promotiilor monitorizate sunt încadrati cu contracte de munca legale pe posturi corespunzatoare specializarii sau domeniului de licenta Inginerie si management în care este încadrata specializarea, precum si în domenii conexe acestora.

9. Finalizarea ciclului de licenta se realizeaza conform legislatiei actuale, respectiv Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 295/05.02.2007 si a Metodologiei privind sustinerea examenelor de finalizare a studiilor elaborate în conformitate cu Ordinul mai sus mentionat.

Dupa promovarea examenului de licenta se completeaza formularele tipizate ale diplomelor, achizitionate cu aprobarea M.Ed.C.I.

V. Baza materiala
Facultatea de Management Agroturistic, din cadrul U.B.B., dispune de întreaga baza materiala necesara derularii proceselor didactice si de cercetare stiintifica din cadrul programului de studiu I.M.A.P.A.

Aceasta baza materiala corespunde standardelor care asigura desfasurarea unui proces de învatamânt si cercetare de calitate, fiind constituita din bunuri imobile, dobândite prin acte corespunzatoare.

1. Baza materiala aflata la dispozitia programului de studii I.M.A.P.A. corespunde standardelor care asigura desfasurarea unui proces de învatamânt de calitate.In derularea procesului didactic, specializarea I.M.A.P.A. utilizeaza 4 sali de cursuri, 9 laboratoare si sali pentru proiecte si 7 sali de seminarii.

În laboratoare se lucreaza pe subgrupe de 12-13 studenti cu exceptia a doua laboratoare unde spatiul permite lucrul pe formatia unei grupe întregi (24-25 studenti).
Facultatii de Management Agroturistic utilizeaza pentru activitatea de cercetare spatiile mentionate, la care se adauga bazele de practica studenteasca si de cercetare stiintifica din: Comorova – Neptun, jud. Constanta, Slobozia- jud. Ialomita, Trei Brazi – Predeal, Jud. Brasov, Busteni, jud. Prahova.

Cadrele didactice dispun de 18 cabinete de lucru, ce le permit desfasurarea în conditii optime a activitatilor didactice si de cercetare stiintifica.

In cadrul imobilelor detinute de U.B.B. se regasesc spatiile alocate pentru activitati didactice, de cercetare si administrative aferente facultatii M.A.T. si programului de studiu I.M.A.P.A.

Spatiile în care îsi desfasoara activitatea studentii înmatriculati la programul de studii I.M.A.P.A., sunt proprietatea U.B.B., unele fiind utilizate în comun de catre studentii Universitatii, iar altele în exclusivitate de catre studentii facultatii M.A.T., conform planurilor de învatamânt.

Imobilele cu destinatie didactica au fost modernizate, construite si dotate în perioada 1998-2006, fiind realizate în concordanta cu necesitatile impuse unei pregatiri teoretice si practice de un înalt standard de calitate.

De asemenea în prezent la baza materiala existenta s-a adaugat un nou imobil D+P+2E+M cu o suprafata construita de 2500 mp în strada Drumul Nicolae Sutu nr. 13-15, Sector 1, Bucuresti, destinat activitatilor didactice si de cercetare stiintifica, în care sunt amplasate noi Sali de curs, seminar, laboratoare didactice si de cercetare si spatii administrative. Aceste noi spatii completeaza si îmbunatatesc evident baza materiala deja existenta.


2.
Universitatea Bioterra dispune de laboratoare proprii cu dotarea corespunzatoare pentru toate disciplinele cu caracter obligatoriu din planul de învatamânt.

Spatiile de învatamânt destinate cursurilor (prelegerilor) si seminariilor, corespund calitativ cerintelor unui învatamânt modern, fiind dotate cu mobilier adecvat, material didactic, aparatura audio- video de prezentare, iluminat natural si electric, table, ecrane de proiectie filme, dispozitive, retroproiectoare.

Laboratoarele destinate desfasurarii activitatilor specifice programului IMAPA, sunt dotate cu aparatura necesara pregatirii adecvate a studentilor, precum si cu aparatura necesara desfasurarii activitatilor de cercetare.

3. Laboratoarele de informatica asigura un spatiu de minimum 2,5 mp / student , astfel încât la nivelul unei formatii de studiu exista un calculator la cel mult 2 studenti.
Aceste laboratoare dispun de soft-uri corespunzatoare, cu licente de utilizare a acestora, pentru programele de baza utilizate.

4. Capacitatea spatiilor de învatamânt pentru programul de studii IMAPA asigura spatiul conform normativelor ARACIS de minimum 1mp./loc în salile de curs, minimum 1,4 mp/loc în salile de seminar, minimum 2,5 mp/loc în laboratoarele de informatica si de minimum 4 mp./loc în laboratoarele disciplinelor cu caracter tehnic si de proiectare.

5. Numarul de locuri la specializarea IMAPA în salile de curs, seminar si laborator este corelat cu marimea formatiilor de studiu, conform normativelor M.Ed.C.I. si anume:
- cursurile si seminariile se tin cu formatiile de studiu complete (an, grupa);
- lucrarile practice se tin pe subgrupe, pentru a putea realiza suprafata minima de 4 mp/loc.

6. Laboratoare dotate cu tehnica de calcul asigura desfasurarea lucrarilor aplicative astfel încât la nivelul unei formatii de studiu exista cate un calculator la fiecare student pentru ciclul de licenta.

7. Universitatea Bioterra dispune de patru sali de lectura în incinta campusului universitar cu o capacitate de peste 450 locuri, care reprezinta cca. 10% din numarul total al studentilor.
Galerie foto
bioterra1
bioterra2
bioterra3
bioterra4
bioterra5
bioterra6
bioterra7
bioterra8
bioterra9
bioterra10
bioterra11
bioterra13
bioterra14
bioterra15
bioterra16
bioterra17
bioterra18
bioterra19
bioterra21
bioterra20
bioterra21
bioterra22
bioterra23
biotera24
bioterra25
bioterra26
biotera27
Inapoi sus
Universitatea Bioterra Bucuresti este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 25963, avand ca scop declarat "educatie si cultura".