bioterra.ro Web analyticsfb fb

RAPORT INSTITUTIONAL PRIVIND ACTIVITATEA
DE CERCETARE STIINTIFICA

Politica de cercetare în universitate, principalele teme de cercetare, impactul asupra procesului de învatamânt

În cei 18 ani de activitate Universitatea Bioterra a urmarit dezvoltarea continua a activitatilor de cercetare din toate programele de studii aferente planurilor de învatamânt si a asigurat dezvoltarea bazei materiale necesara pentru buna desfasurare a activitatilor de cercetare specifice învatamântului superior din toate domeniile sale de licenta. În prezent, Universitatea Bioterra din Bucuresti dispune de o baza materiala de exceptie, care în fapt reprezinta infrastructura reprezentata de laboratoarele didactice si de cercetare stiintifica dotate integral cu echipamente, reactivi si consumabile, precum si baza materiala din centrele de practica situate în: Busteni - Zamora, jud. Prahova; Predeal – Trei Brazi, jud. Brasov; Neptun – Comorova, jud. Constanta; Tulcea – Vâlcenii de Sud, jud. Tulcea.

Programele de studii, dispun de un plan propriu de cercetare stiintifica, care este
inclus în planul strategic al Universitatii Bioterra. Toate temele de cercetare cuprinse în plan se înscriu în aria stiintifica a domeniilor de licenta si a programelor de studii de masterat. Personalul didactic propriu desfasoara activitati de cercetare stiintifica în domeniul disciplinelor cuprinse în norma didactica pe care o acopera.

Strategia privind activitatea de cercetare din Universitatea Bioterra urmareste atingerea urmatoarelor obiective principale:

a. Participarea la competitia de alocare a fondurilor de cercetare stiintifica dupa criterii competitive, în functie de prioritatile stabilite la nivel national si de performantele obtinute sau anticipate;

b. Stimularea participarii la programele nationale si internationale de cercetare stiintifica, difuzarea si valorificarea rezultatelor stiintifice ale acestei participari;

c. Încurajarea si stimularea activitatilor de cercetare stiintifica, de proiecte, expertiza si consultanta, finantate prin contracte încheiate cu agenti economici si cu alte institutii si organisme, din tara noastra si din alte tari;

d. Organizarea de colective de cercetare multi si interdisciplinare, pentru rezolvarea unor probleme complexe care necesita contributia unor specialisti din domenii diferite (învatamânt, cercetare, proiectare si productie);

e. Atragerea în activitatea de cercetare stiintifica si cointeresarea materiala si morala a studentilor care dovedesc aptitudini pentru cercetarea stiintifica, în vederea formarii si recrutarii viitoarelor promotii de cercetatori.

f. Afirmarea si popularizarea performantelor stiintifice si de creativitate ale membrilor comunitatii universitare, pe plan national si international, instruirea si acordarea anuala, ale unor premii ale Universitatii, ca semn de recunoastere si în scopul stimularii performantelor stiintifice.

Pentru îndeplinirea misiunii în domeniul cercetarii stiintifice conducerea universitatii a elaborat un plan de cercetare stiintifica în care sunt cuprinse temele de cercetare, termenii de realizare a temelor si modul de valorificare a rezultatelor cercetarilor.

Universitatea Bioterra dispune de cadre didactice cu experienta în domeniul de cercetare, care colaboreaza cu specialisti si cercetatori din institutii de profil. Cercetarea stiintifica se desfasoara în parteneriat cu unitati de cercetare, unitati de productie, laboratoare etc., abordând cu precadere tematici aplicative de profil ce conduc la rezolvarea imediata a unor aspecte biologice, tehnologice si economice. In aceaste activitatati sunt angrenati si studentii cei mai buni cu veleitati în domeniul cercetarii.

Temele de cercetare stiintifica vizeaza cu precadere rezolvarea eficienta a unor
probleme specifice legate de cultura plantelor si cresterea animalelor în exploatatiile agroturistice si cele aflate în conversie ecologica, de controlul si expertiza alimentelor, de toxicologie si biodetectia alimentelor, biosecuritate, riscurile si biosiguranta alimentelor, biosiguranta agriculturii. De asemenea sunt studiate probleme specifice industriei alimentare sub aspect tehnic, economic, juridic si mai ales tehnologic ca: obtinerea unei game de produse alimentare naturale cu virtuti terapeutice, alimente probiotice, sucuri naturale si biostimulatoare, produse alimentare dietetice, produse alimentare ecologice, etc. O alta parte a cercetarilor se încadreaza în domeniul dreptului procesual civil si penal, financiar, bancar si valutar, dreptului comparat, dreptul consumului, psihologiei si patologiei socio-juridice, comercial, economic si concurential de piata.

În cadrul activitatii de cercetare stiintifica, Universitatea Bioterra colaboreaza cu
Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu Sisesti" (câteva cadre didactice ale
universitatii sunt membrii asociati si corespondenti ai Academiei), Institutul de Economie
Agrara al Academiei Române, Institutul de Chimie Alimentara, Institutul de Biotehnologii Aplicate din Timisoara, Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii din cadrul USAMVB Timisoara, Institutul de Cercetari pentru Legumicultura si Floricultura Vidra, Institutul de Cercetari
pentru Pomicultura Baneasa, SC UNISEM SA, unitati de procesare alimentara (Cris-Tim, Danone, Ifantis, Panificatie Baneasa, Fabrica de conserve legume-fructe Râureni Rm.Vlcea, SC Procera Agrochemicals Romania SRL, SC Eco-Ferm SRL, SC SANDIANA Trading SRL,), S.N.F.P.C. SED-LEX, Centrul de perfectionare în Industria Alimentara a cadrelor didactice de profil „New Systems", revista „Calita" de informare a specialistilor din industria alimentara.

In ultimii 5 ani de activitate (2003-2008), în cadrul universitatii noastre s-au desfasurat si finalizat 6 proiecte de cerecetare- dezvoltare - inovare, din care trei contracte câstigate prin competitie (doua la nivel national si unul la nivel international) si alte patru programe internationale de cooperare interuniversitara realizate si finantate în parteneriat cu universitati si institutii prestigioase din Italia, Egipt si Canada. Tematica de cercetare abordata este dupa cum urmeaza:

1. "Modelarea raspunsului exploatatiilor agricole la integrarea principiilor economice cu cele de mediu prin managementul durabil al resurselor de sol", realizat în colaborare cu Institutul de Economie Agrara din cadrul Academiei Romane, (2006-2008) Contract Nr.56/2006 (GRANT CEEX-M1-C2-3285/2006);
2. "Controlul si expertiza autenticitatii culturilor de grâu si orz prin markeri biochimici"(2004-2006); grantul CNCSIS cod 824, nr. 33063/24.06.2004;
3. "Principii de organizare ale agriculturii ecologice si masuri de dezvoltare ale fermelor organice", program educational Socrates/Erasmus de cooperare europeana interuniversitara cu Facultatea de Agricultura a Universitatii de Studii Florence (Florenta) din Italia., contract 2004/2007 nr. 146/13.07.2006;
4. "Promovarea Agriculturii Biologice si Constitutirea unei structuri operative de control si certificarea produselor biologice", proiectul international (2005-2007), acord bilateral /31.08.2005, realizat în colaborare cu: Facultatea de Agricultura a Universitatii din Pisa (Italia), Institutul de Studii a Ecosistemelor din Pisa si Consiliul local al SAN GIULIANO Terme din provincia Pisa (Italia);
5. "Implementarea si managementul agroturismului modalitate de dezvoltare durabila", proiectul international de cooperare interuniversitara cu Institutul Superior pentru Studii Specifice din Egipt (2006-2008), acord bilateral /3 /4/2006;
6."Program educational interuniversitar", Proiect international de cooperare interuniversitara în domeniul calitatii produselor alimentare, realizat în parteneriat cu Universitatea Guelph din Canada, (2001/2003).

Studiile realizate în cadrul prioectului CEEX nr. 56/2006 cu tema: „Modelarea raspunsului exploatatiilor agricole la integrarea principiilor economice cu cele de mediu prin managementul durabil al resurselor de sol”, au urmarit analiza potentialului de implementare a managementului durabil prin prisma indicatorilor de mediu si elaborarea unui program de extensie privind managementul durabil al resurselor de sol.

Analiza posibilitatilor de integrare a principiilor si actiunilor economice cu cele de mediu, s-a realizat pe seama informatiilor colectate prin intermediul anchetelor structurale, care s-au desfasurat, în teritoriul fiecarui judet din tara, într-un numar total de 784 exploatatii agricole. Datele rezultate din administrarea chestionarelor validate au fost centralizate si grupate pe opt regiuni de dezvoltare: Nord – Vest, Nord – Est, Sud – Est , Bucuresti – Ilfov, Sud – Muntenia, Sud – Vest Oltenia, regiunea de centru si regiunea de vest a Romaniei.

Pentru a caracteriza sistemul de exploatatie agricola prin prisma indicatorilor de mediu, s-au analizat toate informatiile legate de tehnologiile de productie referitoare la: suprafata de teren cultivata, structura de productie, suprafata de teren aflata în conversie ecologica, suprafata de teren certificata ecologic, sistemul de cultura (extensiv, intensiv), practici agricole conventionale, rotatia culturilor, sistemele si metodele de protectie a plantelor, lucrari minime de conservare a solului, utilizarea îngrasamintelor chimice si organice, facilitati de depozitare a gunoiului si tehnici privind tratamentele aplicate. Rezultatele acestor analize au fost utilizate de partenerii din proiect pentru elaborarea unor scenarii privind raspunsul exploatatiilor agricole la integrarea principiilor economice cu cele de mediu, precum si a unui program de extensie privind managementul durabil al resurselor de sol. Cu ajutorul acestor date se va putea elabora un sistem unitar de indicatori de agro-mediu care sa faciliteze analizarea problemelor de mediu din toate regiunile agrare si care sa contribuie în mod pozitiv la elaborarea politicilor agrare din tara noastra. Acesti indicatori pot fi utilizati si pentru comunicarea starii de mediu catre organismele UE care monitorizeaza modul în care România respecta regelementarile unuinii cu privire la politicile de mediu.

Tema de cercetare intitulata "Controlul si expertiza autenticitatii cultivarelor de grâu prin
markeri biochimici"
(grantul CNCSIS cod 824, nr. 33063/24.06.2004), a urmarit identificarea unor metode precise de autentificare a soiurilor de grâu si orz prin stabilirea amprentelor gliadinice, respectiv hordeinice ale soiurilor de grâu si orz, romanesti, aflate în cultura. Studiile efectuate au permis stabilirea amprentelor cu ajutorul markerilor biochimici prin tehnica de electroforeza la soiurile românesti de grâu si orz, incluse in lista nationala de soiuri aflate în cultura. În final s-au stabilit markerii biochimici dupa amprenta proteica, pentru soiurile de grâu si orz, utilizate ca materii prime în principalele ramuri ale industriei alimentare. Rezultatele obtinute în cadrul acestui proiect au o mare aplicabilitate practica deoarece pot crea stimulente pe piata pentru mentinerea puritatii varietale si pot contribui la ridicarea calitatii si valorii pe piata interna a grâului si orzului. Utilizarea acestor markeri biochimici va simplifica tranzactionarea si încadrarea produselor într-o anumita clasa, ceea ce va duce la reducerea costurilor de marketing si va permite existenta pe piata a unor soiuri cu potential genetic valoros.

Ca un rezultat al recunoasterii activitatii de cercetare din cadrul Universitatii Bioterra, aceasta a fost declarata eligibila, pentru participarea la programul SOCRATES II, acordându-se codul RO BUCURESTI 21, de catre Directia Generala Educatie si Cultura a Comisiei Europene. Pentru desfasurarea acestui program s-a realizat acordul bilateral privind mobilitatea de studenti si cadre didactice cu UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE- Italia. În cadrul acestui program educational Socrates/Erasmus, în perioada 2004-2007, trei cadre didactice din universitatea noastra (Conf.Dr. Atudosiei Nicole, Sef.lucr. Dr. Caretu Georgeta si Sef.lucr. Dr. Maniu Maria) si doua cadre didactice de la Facultatea de Agricultura a Universitatii de Studii Florenta (Prof.Ph.D.Hc. Paolo Gaio si Prof.Ph.D. Andrea Martini) au efectuat o serie de mobilitati pentru cursuri, seminarii si vizite de lucru, care au urmarit transferul de cunostiinte privind organizarea agriculturii biologice si conservarea ariilor protejate. Buna colaborare interuniversitara dintre Universitatea Bioterra si Universitatea de Studii din Florenta s-a continuat prin semnarea acordului bilateral pentru derularea programului LLP (Life Long Lerning Programme) pe o durata de 5 ani (2008-2013).

Tot în aceasta perioda, cadrele didactice din Universitatea Bioterra si-au adus contributia la realizarea unor studii individuale în cadrul unor teme de cercetare contractate si finantate de MEC care se deruleaza în alte universitati si institute de cercetare nationale cu care colaboram. Mentionam în acest sens câteva teme din domeniul de specialitate agricultura, în care s-au obtinut rezultate deosebite:

"Biotehnologie pentru multiplicarea in vitro a plantelor de batat, ca o noua sursa de materie prima în industria alimentara" - Sef lucr.Dr. Manolache Constantin - responsabil stiintific al programului (Proiect BIOTECH, nr. 4680/2004);

"Agroecosisteme sub actiunea factorilor antropogenici de risc si stabilirea unor secvente de pilotare a acestora" (2007-2010) - Conf. Dr. Atudosiei Nicole - membru în echipa (Proiect cercetare PC, Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare , Contract nr.51-088/2007);

"Promovarea parteneriatului international pentru aplicarea tehnologiilor in vitro in scopul îmbunatatirii, mentinerii si exploatarii genotipurilor vegetale valoroase" - Sef lucr.Dr. Manolache Constantin - membru în echipa (CEEX M 3 C 3 - contract nr. 169 / 2006-2008, U.S.A.M.V.Bucuresti, partener S.C.FRASINU S.A.);

"Cercetari privind realizarea si testarea unor suplimente nutritionale bazate pe ingrediente naturale destinate sustinerii eforturilor maximale la sportivii de performanta" ( 2003-2005 ) - Conf. Dr. Atudosiei Nicole - membru în echipa (Proiect cercetare CERES, contract PED/ 2PP8/2003);

"Dezvoltarea durabila a României in 2006 - Competitivitatea produselor agroalimentare romanesti din perspectiva dezvoltarii durabile"- Conf. Dr. Atudosiei Nicole - membru în echipa (Program de cercetare I.E.A, Program prioritar al INCE, Academia Romana/, 2006);

"Cercetare in parteneriat in vederea aclimatizarii si stabilirii tehnologiei de cultura pentru sofranel (Carthamus tinctorius L )" - Planta industriala de exceptie, (Proiect nr.1374, contractor U.S.A.M.V.Bucuresti, partener S.C. Frasinu S.A. Buzau);

"Decontaminarea microbiana a alimentelor termosensibile cu ajutorul plasmelor pulsate non-termice, în contextul realizarii obiectivelor sigurantei alimentare" (2007-2010) - Conf. Dr. Atudosiei Nicole - membru în echipa (Proiect cercetare PC, Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare, Contract nr 51 -027/2007).

Rezultatele cercetarilor efectuate la nivelul universitatii noastre contribuie nemijlocit la rezolvare unor probleme concrete cu care se confrunta domeniile agricol, horticol si zootehnic, în aceasta perioada de criza economica si asigura dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studentii si masteranzii interesati de activitatea de cercetare.

Valorificarea rezultatelor obtinute se face prin rapoarte de cercetare, comunicari si referate stiintifice, publicatii în revistele si analele universitatii precum si în alte publicatii nationale si internationale. Marea majoritate a lucrarilor stiintifice elaborate de catre cadrele didactice si studenti au fost sustinute în sesiuni stiintifice anuale atât în cadrul Universitatii Bioterra, cât si în cadrul altor institutii de profil organizatoare de astfel de evenimente. O mare parte din rezultatele cercetarii stiintifice efectuate în cadrul universitatii noastre sunt valorificate prin lucrari stiintifice comunicate si publicate în:

- Analelor Universitatii Bioterra, (2002-2008), Bucuresti, ISSN: 1582-0254

- Bulletin of Science Information (2001-2008), Bucuresti, ISSN: 1454-816X

- Revista de gândire si învatamânt, (1998-2004), Bucuresti, ISSN: 1581-025

Revista proprie de informare stiintifica, "Bioterra- Bulletin of Scientific Information" care are deja 13 numere tiparite prin Editura Bioterra. Aceasta revista este este o publicatie semestriala, cu profil agricol, editata exclusiv în limba engleza si cuprinde rezultatul celor mai recente cercetari ale colectivelor noastre de cercetare, încluzând colaborari cu alte institute de cercetare agricola si universitati din România sau din alte tari (Canada, Italia, Egipt, Franta, Ungaria, Turcia etc.). Revista este înregistrata în Catalogul International al Publicatiilor Periodice, editat la Paris de Centrul International ISSN având I.S.S.N. – 1454-816X. Acest cod identifica publicatia în mod unic, la nivel intern si international.

La recomandarea si aprecierile deosebite primite din partea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, cât si din partea Academiei Oamenilor de Stiinta din România, la începutul anului 2009, universitatea noastra a depus la Departamentul Redactional de Dezvoltare din cadrul Institutului pentru Stiinta Informarii din Philadelphia, SUA, cererea privind recunoasterea internationala a revistei stiintifice “ Bioterra- Bulletin of Scientific Information” ca si publicatie cu caracter stiintific si academic de catre Institutul pentru Stiinta Informarii (I.S.I) din Philadelphia, SUA.

Prin stimularea, cresterea competitivitatii si integrarea în programa didactica a activitatii de cercetare se urmareste sprijinirea institutionala în formarea de specialisti cu profil complex care pot sa utilizeze eficient si ecologic resursele naturale, materiale, financiare si umane, în traditia specifica poporului român, cu integrarea valorilor agro-alimentare, turistice si juridice într-o conceptie unitara a tuturor elementelor care concura la realizarea unor performante care sa fie viabile în Comunitatea Europeana.

Recunoasterea stiintifica, la nivel national si international, a rezultatelor obtinute în activitatea de cercetare din cadrul Universitatii Bioterra Bucuresti, este dovedita si de numarul însemnat de brevete, distinctii si alte premii pe care membrii colectivelor noastre de cercetare le-au dobandit de-a lungul anilor. Dintre acestea mentionam:

Certificatul de omologare Nr.1 pentru o varitate noua de soia, eliberat de Ministerul Invatamântului Superior si Cercetarii Stiintifice, Centrul de Studii si de Cercetari Agronomice- EL- HARRACH (Alger) cu Nr. 349/006175 din 26.02.1979; Autor - Prof. Dr. Nicolae Floarea;

Brevetului de Inventie OSIM nr. 119430/2004, inventie privind obtinerea unui suc ecologic, biostimulator " Carotina" (pe baza de catina alba si morcov) si procedeu natural de conservare, brevet medaliat cu Argint la Salonul mondial de cercetare, inovatii si tehnologii noi EUREKA, Brussels, (Belgia) si la Salonul International de inventii, Geneva, Elvetia; Autor - Conf. Dr. Atudosiei Nicole;

Brevet în curs de omologare, adeverinta nr. 1557/2008 eliberata de Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor din Romania, privind obtinerea portaltoiului de cires Hc1; Autor – Sef lucr. Dr. Manolache Constantin

medalii de argint si bronz pentru urmatoarele produse naturale: Suc natural muguri de brad, Concentrat natural de cicoare si Granule de soia pentru consum uman, obtinute la Salonul International de Inventica de la Geneva (2000);

dilpoma de merit INVENTICA 2000 pentru produsele naturale prezentate la TIB 2000, acordata de Agentia Nationala pentru Stiinta Tehnologie si Inovare (ANSTI), 9-14 octombrie, Bucuresti, România.

Universitatea Bioterra Bucuresti a fost selectata pe plan national si international, de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, sa participe la concursurile de Inventica si Tehnologii Noi de nivel mondial a celor mai inovatoare idei la Saloanele Internationale de Inventica de la Geneva, Budapesta si Bruxelles (2000-2002). Diploma de merit « Inventika » a fost acordata din partea ANSTI România pentru participarea si obtinerea de premii si medalii de aur, argint, bronz si platina pentru prezentarea gamei de produse alimentare nutraceutice ale departamentului de cercetare al UBB în cadrul Salonul International de inventii, Geneva, Elvetia, Salonului mondial de cercetare, inovatii si tehnologii noi EUREKA, Brussels, Belgia (2000 si 2002); Olimpiada Internationala a Inventatorilor, Budapesta, Ungaria (2002).

O alta dovada a calitatii si prestigiului profesional o constituie numarul însemnat de lucrari comunicate si publicate la manifestari stiintifice de prestigiu organizate în universitatea noastra, la congrese internationale de profil din Italia, Polonia, Belgia, Portugalia, SUA, Franta, Elvetia, Germania, China, Bulgaria, precum si schimburile de experienta cu cadre didactice si studenti din Canada, Italia, Germania si Egipt. Cadrele didactice de prestigiu ale universitatii noastre au fost profesori invitati la:

Universitatea de Agricultura din Firenze, Italia (2005 si 2007) în cadrul programului, Socrates / Erasmus privind acordul bilateral de mobilitate didactica; predare cursuri în limba engleza.

• Cursul international de instruire teoretica si aplicativa in "Agricultura biologica: normative, tehnici si control" in cadrul proiectului european 2005, având parteneri: Universita' di Pisa, Prefectura San Giuliano Terme, CNR -Pisa, IC EA, Italia;

International Institute for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Bari, Italia (2004) pentru a participa la cursul international «Organic agriculture and fairtrade inspection», cu predare în limba engleza;

College D 'Alfred, Guelph University, Canada (2002, 2004) în vederea examinarii situatiei sectorului de Tehnologii alimentare si introducerii in România a unui curs de specializare post¬universitara în domeniul calitatii si sigurantei alimentare;

Higher Institute for specific studies, El Giza, Cairo, Egipt ( 2006 ) pentru a participa la Workshop-ul international „Prospects of Agro Tourism in Egypt” si seminariile cu predare în limba engleza.

Impactul activitatii de cercetare stiintifica asupra procesului de învatamânt se evidentiaza prin numarul mare de tratate, monografii, cursuri, manuale, articole din reviste de specialitate, publicate în edituri recunoscute CNCSIS, elaborate de cadrele didactice din universitatea noastra în calitate de prim autor sau coautor. In ultimii teri ani de activiotate s-au elaborat peste 60 de cursuri si manuale de specialitate publicate în edituri prestigioase din tara (Ed. Universitara, Ed. Lumina Lex, Ed. Cermaprint, Ed. Pro Universitaria, Ed. Universul Juridic din Bucuresti, Ed. Sitech din Craiova s.a.). O parte din aceste lucrari au fost apreciate în mod deosebit de specialistii din domeniu, fiind premiate pentru contributia stiintifica semnificativa. Mentionam în acest sens lucrarea "Piersicul sortimente si tehnologii moderne" publicata în Editura Ceres, 2006, autori: N. Cepoiu si Constantin Manolache, care a obtinut premiul "Teodor Bordeianu" acordat de Academia de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe Ionascu Siesti.

Participarea la conferinte si simpozioane

Universitatea Bioterra organizeaza periodic, cu cadrele didactice, cercetatori si absolventi, sesiuni stiintifice, simpozioane, conferinte, mese rotunde si alte manifestari stiintifice nationale si internationale.

S-au organizat pâna în prezent 11 simpozioane stiintifice de specialitate în domeniile de competenta, cu participare internationala, lucrarile acestora fiind publicate într-un numar de 15 volume de anale ce cuprind, în total 591 de articole. În ultimii cinci ani universitari în cadrul universitatii noastre s-au organizat urmatoarele manifestari stiintifice nationale si internationale:

- Simpozionul international « Strategii globale în agricultura, agroturism, alimentatie si protectia mediului », Bucuresti, 26- 28 martie 2009;

- Conferinta internationala EURAGRI -conferinta anuala a Membrilor Initiativei Europene privind Cercetarea Agricola organizata la Bucuresti de Universitatea Bioterra în colaborare cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu- Sisesti", Institutul de Economie Agrara din cadrul Academiei Române si Agentia Nationala de Consultanta Agricola, din 19-22 septembrie 2007;

- Seminarul international «Rolul agriculturii ecologice în dezvoltarea rurala durabila si certificarea produselor agroalimentare biologice», organizat de Universitatea Bioterra din Bucuresti în colaborare cu ICEA România, sub egida Comisiei Europene, martie 2007;

- Workshop-ul international “Prospects of Agro Toursim in Egypt” organizat de Universitatea Bioterra din Bucuresti în colaborare cu Institutul Superior pentru Studii Specifice Nazlet Elbatran –Haram-Giza, Egipt ,17-27 mai, 2006;

- Simpozionul international « Realizari si perspective in bioinginerie », Comorova, realizat în colaborare cu Universiatatea Politehnica Bucuresti si UNIVERSTA'DEGLI STUDI DI FIRENZE – Italia, iunie 2005;

- Simpozionul stiintific « Dezvoltarea cercetarii stiintifice din Universitatea Bioterra în domeniile de baza ale agroturismului », Bucuresti, iunie 2003;

- Simpozionul stiintific «Managementul performant si marketingul eficient în agroturismul românesc modern», Bucuresti, iunie 2002;

La lucrarile acestor manifestari stiintifice, au participat personalitati din cadrul Academiei Române si Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisestî". Dintre colaboratori constanti implicati în realizarea acestor manifestari stiintifice se mai pot aminti: USAMV din Bucuresti, Iasi si Timisoara, Universitatea Craiova, Universitatea Ovidius din Constanta, Institutul de Cercetari pentru Legumicultura si Floricultura Vidra, Institutul de Cercetari pentru Pomicultura Baneasa, Institutul de Economie Agrara, UNISEM etc.

De asemenea se remarca o participare mult mai sustinuta a cadrelor didactice tinere din universitatea noastra la conferinte, simpozioanele de cercetare stiintifica din ultimii ani. Mentionam în acest sens cateva manifestari la care universitatea noastra a participat cu lucrari si comunicari în ultimii doi ani (2007 – 2008):

- Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala de la USAMV din Timisoara, 2007;

- Analele Universitatii Titu Maiorescu, Conferinta Internationala, Bucuresti, 2007;

- Sesiune de comunicari stiintifice în cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", 11 mai 2007;

- Simpozionul stiintific anual cu participare internationala de la Universitatea Petre Andrei, Iasi, 2007;

- Simpozionul stiintific al Facultatii de Stiinte Politice, Sibiu, 2007.

- The 13-th International Conference, Juridical Science Conference Proceedings 6, Sibiu, 2007;

- Simpozionul stiintific anual cu participare internationala de la Facultatea de Horticultura, USAMV din Bucuresti, 2008;

- Simpozionul international de la Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti, 2008;

- Conferinta internationala de la Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, 2008;

- Simpozionul stiintific anual cu participare internationala „Horticultura – stiinta, calitate, diversitate si armonie ” Iasi, 2008;

- Simpozionul stiintific cu participare internationala de la Universitatea din Craiova 2008;

- Conferinta stiintifica anuala cu participare internationala, Analele Universitatii Petre Andrei, Iasi, 2008;

- Simpozionul stiintific anual de la USAMVB din Timisoara, 2008;

- Sesiunea stiintifica internationala de la Academia de Politie "Alexandru I. Cuza" Bucuresti, 2008;

- Simpozionul International „Protectia consumatorului în economia de piata”, M.Ed.C., Primaria sector 2 Bucuresti si Liceul Hermes, 2008.

Cele mai seminificative lucrari stiintifice elaborate de cadrele didactice din universitatea noastra, au fost sustinute la diferite Congrese Internationale care s-au desfasurat în: Italia, Spania, Belgrad, Polonia, Germania, Belgia, Australia, Egipt, Anglia, Canada, Franta, Austria , Ungaria, Alger, etc. Dintre acestea mentionam câteva comunicari semnificative:

2008 - Creation of apple trees varieties with ecological features compatible with the environment, IFOAM Organic World Congress "Cultivate the Future", Modena, Italia;

2008 - L 'Informazione biologica degli alimenti, "Agrifiera" di San Giuliano Terme, Pisa, Italia;

2008 - Tecniche e metodi di lavoro per l'agricoltura biologica, "Agrifiera" di San Giuliano Terme, Pisa, Italia;

2008 - A new aproach of food's quality - Informational food matrix, International Symposium " From Seed to Pasta - The durum wheat chain", Bologna, Italia;

2008 - Tradition in Triticum durum cultivation and utilization, International Symposium "From Seed to Pasta - The durum wheat chain", Bologna, Italia;

2008 - Germination responses of faur autumn durum varieties to NaCl and Na2C03 stress", International Symposium "From Seed to Pasta - The durum wheat chain", Bologna, Italia;

2008 - Risks of the development of touristic and agritouristic rural sited units in european România, International Forum " Agri-Food Business, Global Challanges Innovative Solutions" Halle, Germania;

2008 - The multifunctionality of agricultural units (farms) used for non-agricultural activities , International Conference, dec.2008 "Multifunctional Agriculture and Rural development", Institute for Agricultural Economics, Belgrade;

2008 - "Discovering the hidden tresors of the blueberries fruits ", ESNA Annual International Conference, Krakow, Polonia;

2008 – Informational foodmatrix sustained by nutrigenomics", ESNA Annual International Conference, Krakow, Polonia;

2007 - Traditions related food bioethics in the romanian sustainable agrifood development», Volum Conferinta Internationala «Rural Economy and Sociology», Londrina Panama', Brazilia;

2007 - Food-the essential epigenetic factor", Conferinta internationala ESNA, Dubna, Rusia;

2007 - Compactpillar apple trees compatible with environment, Conferinta intenationala ESNA, Dubna, Rusia;

2005 - The crown bush-pot, a sparing system of managing the peach tree, Volum of 6th International Peach Simposium 2005, Santiago, Chile;

2003 -Foods bio-availability degree for human body, Volum XXXIII Annual Meeting of E.S.N.A, Viterbo,Italia;

2003- Ecological food products with therapeutic virtues, XXXIII Annual Meeting of E.S.NA, Viterbo, Italia;

2002 – Sustainable agriculture – the future of romanian agriculture , EU/ICC Cereal Conference“Implementation of the European reasearch area”, pp.95, Viena, Austria;

2001 – Wheat storage with high humidity under aeration conditions, Second International Wheat Quality Conference, pp. 74, Manhattan, Kansas, SUA

2000 – Isozymes variability in the romanian Zea Mays (L.) populations, ICC Congres, Cereal health and life, pp. 151, Surfers Paradise, Queensland, Australia.

Contractele de cercetare, parteneri si furnizori de fonduri: autoritati publice interne, sectorul privat si relatiile internationale

Activitatea de cercetare din cadrul universitatii noastre a contribuit la dezvoltarea relatiilor de cooperare cu alte centre de cercetare din tara si strainatate, precum si la stimularea parteneriatului cu organizatii economice, administrative si alte asociatii de profil. O parte din temele de cercetare din domeniul stiintelor economice si juridice au vizat realizarea unor studii de piata privind calitatea produselor si serviciilor, elaborarea unor produse software cu aplicatii în diverse domenii; studii de fezabilitate pentru diverse programe operationale regionale; studii de proiectare, dimensionare si amplasare optime a retelei comerciale pe piata locala; studii privind sistemele integrate de baze de date din diverse domenii de activitate; elaborarea unor directii de crestere a competivitatii activitatilor din diverse sectoare în scopul dezvoltarii durabile; analiza activitatii economico-financiara la nivelul firmelor sau studii privind perfectionarea managementului resurselor umane.

La nivelul facultatii de Drept, în anul universitar 2007 – 2008 se afla în curs de desfasurare patru contracte de cercetare realizate în parteneriat cu firme private, a caror tematica este:

- Proiect privind deschiderea de noi POS-uri (Point of Sales) din cadrul parteneriatelor S.C. Ralfi IFN S.A. în contextul legislatiei si pietei de retail din România;

- Proiect privind realizarea unui produs software de tip C.A.T.I.;

- Proiect privind realizarea unui produs software de tip C.A.W.I.;

- Proiect privind realizarea unui produs software de tip C.A.P.I..

De asemenea, cadre didactice din cadrul Universitatii Bioterra sunt membrii în echipa de lucru a doua proiecte aprobate de Academia Romana si un proiect unde participanti sunt reprezentanti ai Serviciului Român de Informatii, Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

În vederea stimularii cooperarii internationale pe plan educational si în cercetare, conducerea universitatii noastre a semnat o serie de acorduri bilaterale cu universitati partenere din Canada, Italia, si Egipt.

În baza protocolului bilateral de colaborare cu College D 'Alfred, Guelph University, Canada (2002-2004) s-au realizat vizite de lucru si stagii de practica cu studentii în domeniul agroturismului si sigurantei alimentare.

Din anul academic 2004, Universitatea Bioterra a derulat un program international de instruire si sepcializare în tehnologii sepcifice agriculturii biologice realizat în colaborare cu Universitatea de agricultura din Pisa, Institutul de Cercetari Ecologice din Pisa, Asociatia Internationala de Control si Certificare Ecologica în Agricultura, Consilul local din San Giuliano Tereme, prin care s-a urmarit promovarea agriculturii biologice si constituirea unei structuri operative de control si cerificare în România. Cursurile si testele de evaluare a cunostintelor au fost organizate în cadrul universitatii noastre de profesorii si specialistii din institutiile pertenere. In partea a II-a de pregatire, cursantii si cadrele didactice participante au beneficiat de vizite de lucru în cadrul fermelor agricole, zootehnice si vegetale din regiunea Toscana.

De asemenea din anul 2006, universitatea noastra desfasoara un program educational international de vizite de lucru, seminarii si workshop-uri cu predare în limba engleza, privind implementarea si dezvoltarea managementul activitatilor agroturistice realizat în parteneriat cu Higher Institute for specific studies, El Giza, Cairo din Egipt.
Universitatea Bioterra organizeaza cercuri studentsti stiintifice, de educatie, instruire si inventica cu profesori si cercetatori din Universitate, Academia de Stiinte Agricole si Silvice, Institutul de Cercetari Alimentare, Institutul de Bioresurse Alimentare, SC Procera Agrochemicals si SC Frasinu SA. In cadrul acestor activitati se organizeaza vizite de documentare si instruire practica în laboratoarele de analaiza vegetala, câmpurile experimentale sau ferme de animale pentru a preleva probe pentru analize micologice si micotoxicologice din furaje si lapte, pentru determinarea calitatii anumitor produse de origine vegetala si animala, pentru a se documenta în privinta tehnicilor utilizate si normelor utilizate în laboratoarele de analiza a calitatii. In cadrul contractelor de colaborare încheiate cu aceste institutii, se preved vizite de documentare stiintifica a studentilor în câmpurile de ameliorare, înmultire a liniilor parentale si producerea de samânta hibrida la cereale si plante oleaginoase, a loturilor experimentale si demonstrative din feremele pomicole, precum si a activitatilor de documentare pentru elaborarea lucrarilor de licenta si masterat.

In domeniul juridc si economic, universitatea noastra întretine, prin intermediul cadrelor didactice si studentilor masteranzi, legaturi cu diverse societati comerciale (banci, societati de asigurari, societati comerciale nonfinanciare etc). În unele din aceste entitati realizeaza practica profesionala studentii din cadrul Facultatii de Drept. Aceste relatii de colaborare cu societatile comerciale, private pot contribuii la cresterea calitatii si competentei studentilor din anii terminali, care dobândesc o experienta practica mai buna si pot avea oportunitati mai bune la angajare.

Finantarea activitatii de cercetare stiintifica

În Universitatea Bioterra Bucuresti cercetarea stiintifica este o componenta a procesului de învatamânt si educatie si se realizeaza prin folosirea resurselor materiale, umane, financiare si manageriale alocate acestui scop.

Resursele umane ale activitatii de cercetare sunt cadrele didactice, studentii, masteranzii si personalul didactic auxiliar.

Resursele materiale pe care Universitatea Bioterra Bucuresti le pune la dispozitie pentru realizarea activitatii de cercetare sunt: laboratoarele didactice si de cercetare, sistemul informatic (computere, acces la reteaua Internet, etc.), biblioteca si alte spatii ale universitatii care, prin natura lor, permit desfasurarea unei activitati de acest fel cu respectarea normelor legale în vigoare.

Resursele financiare se constituie în prezent din Fondul de cercetare al Universitatii, din finantarea contractelor câstigate prin competitie CNCSIS, a proiectelor bilaterale de cooperare ale Universitatii Bioterra Bucuresti desfasurate prin cofinantare, precum si din contractele de cercetare încheiate cu sectorul privat.

Finantarea activitatii de cercetare beneficiaza de mecanismul reglementat de legislatia în vigoare privind constituirea normelor didactice în care intra si se evidentiaza separat activitatea de cercetare. Sefii de catedra repartizeaza activitatea de cercetare pentru completarea posturilor din statele de functiuni.

Universitatea Bioterra Bucuresti îsi propune pentru anul 2009 gasirea de resurse suplimentare destinate cercetarii:

- contributia financiara rezultata în urma realizarii unor contracte de cercetare;
- sponsorizari;
- cofinantarea prin cooperare interinstitutionala si atragerea cotei de 2% din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice (angajati si alte persoane din afara) în scopul finantarii activitatii de cercetare din cadrul Universitatii Bioterra Bucuresti (conform art. 84 din Codul fiscal).

Resursele manageriale ale cercetarii sunt reprezentate dupa caz de catre conducerea Universitatii Bioterra Bucuresti si de catre structurile manageriale constituite în acest sens.

 


Galerie foto
bioterra1
bioterra2
bioterra3
bioterra4
bioterra5
bioterra6
bioterra7
bioterra8
bioterra9
bioterra10
bioterra11
bioterra13
bioterra14
bioterra15
bioterra16
bioterra17
bioterra18
bioterra19
bioterra21
bioterra20
bioterra21
bioterra22
bioterra23
biotera24
bioterra25
bioterra26
biotera27
Inapoi sus
Universitatea Bioterra Bucuresti este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 25963, avand ca scop declarat "educatie si cultura".