bioterra.ro Web analyticsfb fb

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ INFORMATICĂ APLICATĂ
Specialitatea “Informatică Aplicată” din cadrul Facultății de Informatică oferă posibilitatea studenților de a cunoaşte bazele teoretice ale informaticii, fundamentele programării, diverse tehnici avansate de programare şi de a obţine competențe și abilităţi de aplicare a acestor cunoştinţe la soluţionarea problemelor din diverse domenii.
Studenţilor li se oferă pregătire aprofundată în următoarele direcţii: tehnologii de programare, inteligenţă artificială, baze de date, reţele de calculatoare şi domeniul de specializare.
Misiunea didactică a programului de studii Informatică Aplicată (Applied Computer Sciences, ACS) este de a forma specialişti cu pregătire universitară cât mai completă care for fi uşor de integrat pe piaţa forţei de muncă. Acești specialiști pot ocupa funcții de nivel înalt din domeniul informaticii aplicate. Pentru acesta se urmăreşte ca studenţii să-şi formeze o viziune și o gândirea algoritmică privind instrumentele informatice.
Misiunea activităţii de cercetare ştiinţifică a programului constă în implicarea participanţiilor la acest program în activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltarea componentelor interdisciplinare şi aplicative, formarea de parteneriate cu reprezentanţii mediului universitar, a celui informatic / High Tech românesc şi internaţional, urmărind abordarea şi rezolvarea unor probleme de actualitate.Cercetarea se realizează în colective de cercetare sau individual, în cadrul proiectelor de cercetare naţionale sau internaţionale, încheiate cu beneficiari interni sau externi. Diseminarea rezultatelor acestor cercetări se realizează prin publicarea de articole şi prin prezentări în cadrul manifestărilor ştiinţifice din ţară şi din străinătate.
Rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti se vor disemina cu prilejul manifestărilor ştiinţifice studenţeşti organizate în cadrul facultăţii: sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor, workshop-uri studenţeşti, etc.
La finalizarea programului de studii universitare „Informatica aplicata” absolventii vor deţine următoarele competenţe:

 • C1. Programarea în limbaje de nivel înalt
 • C2. Dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice
 • C3 Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar
 • C4 Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale
 • C5. Proiectarea şi gestiunea bazelor de date
 • C6. Proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare

Absolvenţii specialităţii „Informatica Aplicată” pot activa în calitate de informatician, programator, manager de sisteme informatice, proiectant de sisteme informatice, dezvoltator de software, administrator de baze de date şi de reţele de calculatoare, în firme şi companii producătoare de software, în diverse domenii ale sectorului privat şi de stat. De asemenea, titularul diplomei de licenţă are acces la studii superioare de masterat de cercetare din acelaşi domeniu şi la studiile de masterat profesional din domenii înrudite.

Continutul procesului de învățământ în cadrul Facultății de Informatică:

 • Planul de învățământ aferent programului de studii de licență Informatică Aplicată (Applied Computer Sciences în limba engleză) cuprinde discipline fundamentale, discipline de specialitate și complementare, grupate la randul lor în discipline obigatorii, opționale și facultative.
 • Obiectivele si misiunea programului de studii sunt in concordanta cu planul de invatamant care, prin disciplinele sale asigura o pregatire interdisciplinara cu un profil larg, pe baza unui raport echilibrat intre pregatirea fundamentala si cea de specialitate.
 • Disciplinele de studiu din planul de învățământ sunt prevazute într-o succesiune logică, urmărind acumularea de cunostințe fundamentale în primul an de studii, iar disciplinele de specialitate din domeniu sunt studiate in anii II și III asigurîndu-se o compatibilitate cu programele de studii similare din România și din statele U.E. conform normelor în vigoare, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.
 • Disciplinele de studiu cuprinse in planurile de învățământ au fise ale disciplinelor ce conțin programele analitice aferente acestora cu evidentierea obiectivelor disciplinei, continutul tematic de bază, repartizarea numarului de ore de curs și seminarii și activități aplicative pe teme, sistemul de evaluare a studenților și bibliografia necesară informării și formării în cadrul fiecărei discipline.
 • Anul universitar este structurat pe 2 semestre a câte 14 saptămâni, cu 26-28 de ore în medie pe săptămână, pentru ciclul I, studii universitare de licență.
 • Fiecare semestru are 30 de credite transferabile în sistemul european (ECTS) pentru disciplinele obligatorii, indiferent de forma de învățământ, totalizand 60 de credite pe an . Totalul de credite E.C.T.S. pe ciclul de licenta este de 180.
 • În ce privește formele de verificare (evaluare) a studenților pe disciplinele de studiu prevăzute în planul de învăţământ ale întregului exercițiu universitar (3 ani), peste 50 % sunt examene, diferenta de pana 100% a evaluărilor, o reprezintă verficări sub formă de colocvii etc.
 • Practica se desfasoara grupat pe fiecare an de studii în cadrul centrelor proprii de practică, precum și în cadrul societatilor și instituțiilor de profil cu care facultatea noastra are acorduri de colaborare în acest sens.Titlul conferit absolvenţilor este “Licenţiat în Informatică”. La finalizarea Programului de studii superioare de licenţă se acordă diploma de licenţă echivalentă cu 180 credite academice în sistemul ECTS.

Admiterea la facultate se realizează în baza concursului diplomelor de bacalaureat şi a celor de studii superioare sau de licenţă. Facultatea de Informatică asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care asigură recunoaşterea documentelor de studii pe plan internaţional şi mobilitatea academică a studenţilor.


Galerie foto
bioterra1
bioterra2
bioterra3
bioterra4
bioterra5
bioterra6
bioterra7
bioterra8
bioterra9
bioterra10
bioterra11
bioterra13
bioterra14
bioterra15
bioterra16
bioterra17
bioterra18
bioterra19
bioterra21
bioterra20
bioterra21
bioterra22
bioterra23
biotera24
bioterra25
bioterra26
biotera27
Inapoi sus
Universitatea Bioterra Bucuresti este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 25963, avand ca scop declarat "educatie si cultura".